X

کارگاه آموزشی آشنایی با 125-96/05/08
تاریخ ایجاد : 1396/5/8 10:30:0


خانه دوام و ایمنی سرای محله امانیه در آموزش های پایه ای اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با 125 ویژه کودکان درسرای محله نمود . در این کلاس وظایف آتش نشانی و اهیت تماس با این واحد در هنگام بروز خطر به کودکان یادآوری شد . در ادامه در خصوص عملکرد در زمان بحران و وظیف شهروندان برای تسهیل عملیات نجات برای کودکان شرح داده شد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.